مراکز خرید
بازار ھﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﮫﺮ ﻗﺸﻢ
ﻗﺸﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﺎزارھﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮔﻤﺮﮔﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮب و روﻧﻖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، در ﻗﺸﻢ ﺑﺎزارھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﺗﺠﺎر ازﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ از ﺑﺎزارھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺎزار ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺸﻢ
ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺸﻢ از ﻗﺪﯾﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و اﻣﺮوز ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت دارﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﮑﻠﻪ ﺳﻨﮕﯽ (ﺷﮫﯿﺪ ذاﮐﺮی) ﻗﺮار دارد.
1
ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﺗﺠﺎری :
در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :
ﺑﺎزار ﺳﺘﺎره
ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری: ﺑﮫﻤﻦ 1376
دارای 641 ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺳﻪ طﺒﻘﻪ ﺗﺠﺎری، ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﻣﻠﯽ ، ﺳﭙﻪ ، ﺻﺎدرات، واﺣﺪ ﻓﺮوش ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ، ﻣﻮزه
ﺗﺎﮐﺴﯽ درﻣﯽ، ﺑﺎزی ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ، ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﻠﯿﺎرد، رﺳﺘﻮران ﺳﻨﺘﯽ، ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮﯾﺎ، ﭘﯿﺘﺰا ﻓﺮوﺷﯽ، آراﯾﺸﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ و
ﻣﺮداﻧﻪ، ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺠﯿﻨﮓ، ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮارﺗﺴﮑﻠﻒ آﻟﻤﺎن،
آرﮐﺎﻧﺴﯿﻞ، ﻧﯿﻮا، ﮐﻠﯿﻮن، آرﮐﻮن، آﯾﻮا، ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ، JVC – LG – SONY – ﺗﻔﺎل – BYC ، ﭼﺎی اﺣﻤﺪ، ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ.
ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻓﺮدوﺳﯽ
دارای ﺳﻪ طﺒﻘﻪ ، دوطﺒﻘﻪ ﺗﺠﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 450 ﻓﺮوﺷﮕﺎه، طﺒﻘﻪ ﺳﻮم 180 واﺣﺪ اداری ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﭘﻠﻪ
ﺑﺮﻗﯽ، رﺳﺘﻮران، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰی، ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ ، ﺳﺮوﯾﺴﮫﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺎزار ﭘﺮدﯾﺲ
دارای ﭼﮫﺎر طﺒﻘﻪ ، طﺒﻘﺎت اول و دوم ﺗﺠﺎری 148 ﻓﺮوﺷﮕﺎه ، ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ، ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی، ﮐﻼﺳﮫﺎی
آﻣﻮزش زﺑﺎن و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری اﯾﺮان ﺧﻮدرو، آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﯿﺸﻪ ای، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی، ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺠﺎرت، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎد، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت : ﺟﯿﻦ – ﻣﺎﺷﯿﻦ – رﻧﮓ وﯾﻨﺪوز – ﮐﻦ وود – ﻣﺎﺗﺴﻮﺷﯿﺘﺎ
طﺒﻘﺎت ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم: 90 واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺑﺎزار ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
دارای ﭼﮫﺎرطﺒﻘﻪ- اول و دوم ﺗﺠﺎری ﺷﺎﻣﻞ 80ﻓﺮوﺷﮕﺎه، طﺒﻘﻪ ﺳﻮم دارای 30واﺣﺪ اداری ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، طﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم
رﺳﺘﻮران ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﭼﮫﺎر آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت JVC ، ﮐﻦ وود ، ﻓﺎرﻟﯿﻦ ، TDK ،
ﻧﻮﮐﯿﺎ، وﺳﺖ ﭘﻮﯾﻨﺖ ، ﮐﺎرول، ﻟﻮﻣﯿﻨﺎرک، آرﮐﻮﭘﻞ
-ﺑﺎزار ﻣﺮﺟﺎن
ﻓﺎز اول:
طﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ و ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ، طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ و اول اداری دارای 60 ﻓﺮوﺷﮕﺎه، طﺒﻘﻪ دوم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دارای
8 واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن.
ﻓﺎز دوم:
زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ، ﻓﺎز اول، ھﻤﮑﻒ ﺗﺠﺎری اداری 50 ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﭼﮫﺎر طﺒﻘﻪ روی ھﻤﮑﻒ ھﺘﻞ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺮ طﺒﻘﻪ 18 واﺣﺪ ﺟﻤﻌﺎ 72 واﺣﺪ
-ﻣﺠﺘﻤﻊ اداری و ﺗﺠﺎری ﻧﺨﻞ زرﯾﻦ
ﻓﺎز اول:
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 72 واﺣﺪ ﺗﺠﺎری و اداری و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺣﺪود 6000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،
ﻓﺎز دوم:
دارای زﯾﺮﺑﻨﺎی 68000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، اﻗﺎﻣﺘﯽ، ﺗﺠﺎری
از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻠﻮک ھﺎی B ،A و C ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 5000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
در ﺑﺨﺶ ھﺎی A و B ﻓﺎز دوم ﺗﻌﺪاد 45 ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه و 45 ﺑﺎب واﺣﺪ اداری ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد 31 ﺑﺎب ﺳﻮﺋﯿﺖ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم ﺑﻪ ھﺘﻞ ﺳﻮﺋﯿﺖ ھﺎی ﻣﺠﮫﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ داﻧﺸﮕﺎھﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد.
ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺨﻞ زرﯾﻦ، ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
و در ﺟﻮار ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺸﻢ
ﺑﺎزار ﺳﯿﻤﺮغ
دارای ﭼﮫﺎر طﺒﻘﻪ ، زﯾﺮزﻣﯿﻦ 24 ﺑﺎب اﻧﺒﺎر، طﺒﻘﺎت ھﻤﮑﻒ و اول 71 ﻓﺮوﺷﮕﺎه ، طﺒﻘﻪ دوم رﺳﺘﻮران، ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ،
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﻠﯿﺎرد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺠﯿﻨﮓ و آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی.
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎ :
ﺑﺎزار راه اﺑﺮﯾﺸﻢ
دارای دو ﻓﺎز- 90 ﻓﺮوﺷﮕﺎه در دو طﺒﻘﻪ ، اﺗﺼﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺎز اول و دوم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻞ ھﻮاﯾﯽ ﺷﯿﺸﻪ ای ، آﺳﺎﻧﺴﻮر
، ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ، آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮫﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﻧﺘﺮال ﻣﺮﮐﺰی درب ھﺎی ﺑﺮﻗﯽ ، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ، ﻓﻀﺎی
ﺳﺒﺰ اطﺮاف
ﻣﺠﺘﻤﻊ اداری ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در دو طﺒﻘﻪ ﺗﺠﺎری زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و ھﻤﮑﻒ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. طﺒﻘﻪ اول دارای ﮐﺎرﺑﺮی اداری و طﺒﻘﻪ دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
ﯾﺎزارﭼﻪ اﻣﺎم ﻗﻠﯽ ﺧﺎن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪ ھﺎی اداری اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ندارد.

مجتمع هاي تجاري، تفريحي سيتي سنتر قشم

از جدیدترین مراکز خرید قشم است که در دوفاز1 و 2 بنا گردیده است، مجموعه‏ اي با زيربناي یکصدوبیست وپنج هزار متر مربع واقع در بلوار دريا شهر قشم احداث گردیده است.

سیتی سنترقشم داراي بيش از دوهزار واحد فروشگاهی، اداري، اقامتي بوده و قرار گرفتن اين مجتمع در کنار ساحل زیبای خلیج فارس وجزیره قشم، امکان دسترسي به دريا را براي اين مجموعه سیتی سنتر فراهم ساخته است.
فازهای یک ودو سيتي سنتر قشم به وسيله پل هوايي به يکديگر متصل مي‏شوند تا مسافرین تور قشم و مراجعه کنندگان بتوانند به راحتي از امکانات اين دو مجتمع سیتی سنتراستفاده نمایند.
از امکانات فاز دوم سيتي سنتر مي‏توان به هتل پنج ستاره با استانداردهاي جهاني، سالن بولينگ و بيليارد، بزرگترين شهربازي سرپوشيده، رستوران و فست فود های لذیذاشاره کرد.
سيتي سنتر یک با مساحت چهل وهشت هزار متر مربع، هفتصد واحد فروشگاهی،هزار متر مربع رستوران و سالن غذاخوری، سينماي چهار بعدي، شهربازي سرپوشيده و پارکينگ تجاري است.

آدرس مجتمع سیتی سنتر قشم:قشم بلوار امام قلی خان نبش بلوار دریا


تورهای پیشنهادی ما
نرخ ارز و دلار
آب و هوا
ساعت کشورها
تبدیل تاریخ میلادی به شمسی